خرداد 25, 1400

گفت و گویی با استاد سرابی اقدم | موزه مشاغل تبریز

پس از مهاجرت نخبگان، مغزها و سرمایه‌ها، این بار، نوبت هنر است که کوچ خود را از این سرزمین آغاز کند. علت کوچ‌ها و مهاجرت‌ها هر […]
اردیبهشت 18, 1400

دوشابچی صالح | خسروشاه

زهد «نداشتن» نيستبلكه در «بند داشته ها نبودن» استحاج صالح ثقفی، یکی از باارزش ترین افراد خسروشهر را می شناسید؟ ایشان که به «دوشابچی صالح» مشهورند […]