سفر به دیگر سوی تاریخ

روستا از عینک تاریخ
بهمن 21, 1399
سفر به دیگر سوی تاریخ

سفر به دیگر سوی تاریخ

در «سفر به دیگر سوی تاریخ» سعی ما بر این است تا گردشگر را وارد کوریدور از تاریخ سازیم که از عصر آهن تا قبل از قاجار را شامل می شود. کوریدور تاریخی که کوریدوری است فرضی، به وسیله اوبژه های ملموس به جا مانده از این عصر در ذهن گردشگر نقش خواهد بست و بدیهی است که در جهان واقع، کوریدوری به این مضمون وجود نخواهد داشت.

بر اساس بازه های زمانی به وقوع پیوستن رویداد های تاریخی و با در نظر گرفتن عناصر به جا مانده از آن تاریخ و رویدادها، گردشگر از بناها و عناصر ملموس بازدید کرده و عناصر غیر ملموس و یا از بین رفته را از طریق صوت، تصویر و … درک خواهد کرد.

پس به جرئت می توان گفت، با پیوستن به خانواده توپراق، می توانید سفر به دیگر سوی تاریخ را تجربه کنید. کافی است، فرم زیر را پر کرده و منتظر دریافت تماس از تیم ما باشید.