سفر به دیگر سوی قاجار

سفر به دیگر سوی مشروطه
سفر به دیگر سوی مشروطه
بهمن 21, 1399
روستا از عینک تاریخ
بهمن 21, 1399
سفر به دیگر سوی قاجار

سفر به دیگر سوی قاجار

در «سفر به دیگر سوی قاجار» سعی ما بر این است تا گردشگر را وارد کوریدور تاریخی قاجار سازیم. کوریدور تاریخی قاجار که کوریدوری است فرضی، به وسیله اوبژه های ملموس به جا مانده از این عصر در ذهن گردشگر نقش خواهد بست و بدیهی است که در جهان واقع، کوریدوری به این مضمون وجود نخواهد داشت.

بر اساس بازه های زمانی به وقوع پیوستن رویداد های تاریخی و با در نظر گرفتن عناصر به جا مانده از آن تاریخ و رویدادها، گردشگر از بناها و عناصر ملموس بازدید کرده و عناصر غیر ملموس و یا از بین رفته را از طریق صوت، تصویر و … درک خواهد کرد.

پس به جرئت می توان گفت، با پیوستن به خانواده توپراق، می توانید سفر به دیگر سوی قاجار را تجربه کنید. کافی است، فرم زیر را پر کرده و منتظر دریافت تماس از تیم ما باشید.