دی 23, 1402

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی مترجم: سودا میرزازاده اصل در عصر حاضر، منطقه منا، که خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل […]
آذر 22, 1402

تفکیک جنسیتی و فضای کالبدی شهر تبریز

فضای کالبدی شهر تبریز را چگونه تعریف می کنید؟ دکتر تورج روشنایی: فضای کالبدی شهر، فضایی کاملا مردانه است. مسئله مهاجرت، را در نظر بگیرید.رابطه ظرف […]
تیر 19, 1401

نرینگی سمی در بافت فضای شهری

نرینگی سمی در بافت فضای شهری مترجم: سئودا میرزازاده اصلمنبع: The Guardian سقف های شیشه ای1 و برج های فالیک2… خیابان های عجیب و کوچه های […]