سفر به دیگر سوی مشروطه

معماری در گذر زمان
بهمن 21, 1399
سفر به دیگر سوی قاجار
سفر به دیگر سوی قاجار
بهمن 21, 1399
سفر به دیگر سوی مشروطه

سفر به دیگر سوی مشروطه

در «سفر به دیگر سوی مشروطه» سعی ما بر این است تا گردشگر را وارد کوریدور تاریخی مشروطه سازیم. کوریدور تاریخی مشروطه که کوریدوری است فرضی، به وسیله اوبژه های ملموس به جا مانده از این عصر در ذهن گردشگر نقش خواهد بست و بدیهی است که در جهان واقع، کوریدوری به این مضمون وجود نخواهد داشت.

بر اساس بازه های زمانی به وقوع پیوستن رویداد های تاریخی و با در نظر گرفتن عناصر به جا مانده از آن تاریخ و رویدادها، گردشگر از بناها و عناصر ملموس بازدید کرده و عناصر غیر ملموس و یا از بین رفته را از طریق صوت، تصویر و … درک خواهد کرد.

با پیوستن به مشروطه گردی و یا سفر به دیگر سوی مشروطه، از اولین نقطه در شهر که مشروطه خواهی در دل و جان آزادی خواهان جرقه خورد تا وراد شدن روس ها به تبریز و به دار رفتن آزادی خواهان، از جلسات سری ثقه الاسلام تا قیام های مردم پس از شهادت آن ها را با چشم جان لمس خواهید کرد. کافی است، فرم زیر را پر کرده و منتظر دریافت تماس از تیم ما باشید.