اوربانیسم

کولتور
بهمن 21, 1399
مدرنیته
مدرنیته
بهمن 21, 1399
اوربانیسم

اوربانیسم

اوربانیسم

طراحی شهری منطقه ای و پیوند آن با برنامه ریزی شهری و طراحی معماری، پیامد اصلی برنامه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی است و کیفیت آن رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی و شادی انسان دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که شهرها بر آن تسلط دارند. شهرها دوگانگی سکونتگاه‌های انسانی را تغییر داده‌اند و فضایی را ایجاد کرده‌اند که در آن جمعیت‌های بزرگ انسانی، فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند همزیستی و رونق داشته باشند. آنها ساکنانی را جذب کردند که مشتاق زندگی شهری مدرن با جذابیتی هستند که همچنان در حال رشد هستند و تصور می کنند که اوج تمدن بشری هستند. شهرها و نواحی شهری کمتر از 3 درصد از مناطق زمینی را اشغال می‌کنند، اما 55 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تولید می‌کنند و مسئول 70 درصد انتشار کربن هستند.