کولتور

اوربانیسم
اوربانیسم
بهمن 21, 1399

کولتور | فرهنگ

در این بخش به مطالعه میراث تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازیم که نقشی محوری در ممانعت از گفتگوی بین‌فرهنگی در ایران ایفا می‌کند. این منطقه میزبان فرهنگ ها، مذاهب و قومیت های متعدد با تجربه طولانی زندگی مشترک در یک محیط چندفرهنگی شد. فرهنگ ایرانی عمدتاً جمعی، جنسیتی، سلسله مراتبی و مردسالارانه است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ساختارهای اجتماعی و سیاسی عمدتاً توسط رژیم‌های شکننده پسااستعماری و نهادهای اجتماعی از جمله رسانه‌های جریان اصلی، خانواده، مذهب و مدرسه حمایت می‌شوند. بدیهی است که در خاورمیانه فرهنگ/ها و جامعه/ها منسجم نیست، با این حال، بسیاری از مردمان منطقه دارای تاریخ استعماری مشابه، ستون‌های فرهنگی مشترک (مذهب و زبان) و تجربه زیردست بودن هستند. رژیم‌های خودکامه و سرکوبگر که در آن آزادی‌های شخصی، برابری، و حقوق سیاسی و مدنی به سختی اعطا یا به رسمیت شناخته می‌شوند و محدودیت‌های قابل توجهی برای دسترسی به اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان وجود دارد.